Monday, January 26, 2015

If You Asked Me To - Chapter 5 (Partial Only)

NAGISING si Rhyce sa isang hindi pamilyar na silid. Bumangon siya at inalala ang nangyari kagabi. Nang walang maalala ay nagpasya siyang bumaba mula sa kama. Akmang tatayo na siya nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa noon si Phoenix na may bitbit na isang tray ng pagkain.
Hindi na siya nakakibo nang mapagmasdan ang kabuuan ng binata. Bagong paligo ito at mamasa-masa pa ang buhok. Nalalanghap niya ang pinaghalong amoy ng sabon at after shave cologne nito. Humahakab ang magandang katawan nito sa suot nitong puting t-shirt at faded jeans. Kinalma niya ang sarili at baka mayakap ito ng wala sa oras.
“Kumusta na ang pakiramdam mo?” Tanong ni Phoenix sa kanya habang ipinapatong nito sa bedside table ang dalang pagkain. Naupo ito sa tabihan niya. Pasimple naman siyang umisod palayo sa lalaki at hindi siya makatingin ng diretso.
“Okay na ako. Ano bang nangyari at nasaan ako?”
“Naandito tayo ngayon sa condo unit ko. Bigla ka na lang kasing nawalan ng malay nang sunduin ka namin ni Jay kagabi.”
Tumigin siya dito. “Where’s Jay?”
“Lumabas lang saglit.”
Napatango na lamang siya ngunit agad din niyang napansin ang kakaibang kislap ng mga mata ng lalaki habang pinagmamasdan siya. “What?”
“That black lingerie looks good on you.”
Napakunot-noo siya sa sinabi nito. Awtomatikong bumaba ang tingin niya sa kanyang katawan at nanlalaki ang mga mata ng saka lang niya napansin na iba na ang suot niya. Napatili siya. Pakiramdam niya ay nasira na ni Phoenix ang puri niya sa uri ng pagkakatingin nito sa katawan niya. Agad niyang hinagilap ang comforter at ibinalot iyon sa katawan niya bago hinarap ang lalaki na noo’y tatawa-tawa na.
            “Don’t cover it, Rhyce.” Nakakalokong sabi pa nito. “You will pass as cover girl for men’s magazine.” Sabay kindat pa nito.
“Napakawalanghiya mo talaga! Bastos! Manyakis!”
Mukhang hindi naman ito apektado sa mga pinagsasabi niya sapagkat nagawa pa nitong humalakhak. Napahiga pa ito sa kama habang sapo-sapo ang tiyan. Awang-awa siya sa sarili. She felt disgraced and embarrassed that moment. Naramdaman na lamang niya ang pagpatak ng mga luha niya.

AWTOMATIKONG napatigil sa paghalakhak si Phoenix nang maramdaman niya ang pagtahimik ni Rhyce. Nang lingunin niya ito ay tahimik na lumuluha na ang dalaga. Nasagad na ang pasensya nito sa sobrang sutil niya. Bumangon siya at dahan-dahang nilapitan ito. Hindi niya naituloy ang balak na paghawak sa balikat nito nang matalim itong tumingin sa kanya.
            “Don’t you dare touch me, Phoenix Mondragon!” Mahinahon ngunit mariin nitong sabi.
            “Rhyce, I-I didn’t mean to---”
            “Please leave.”
            “Rhyce…”
            “I said leave!”
            Wala siyang nagawa kundi sundin ito. Bago lumabas ay nilingon uli niya ito. Nakasubsob ang mukha nito sa mga palad at patuloy pa rin sa pag-iyak. Gusto niya itong yakapin ngunit nagpigil siya para hindi na madagdagan pa ang galit nito.

            “Kainin mo agad ang mga pagkain bago lumamig ang mga ‘yan. Nasa salas lang ako.” Bilin niya bago isinara ang pinto.

No comments:

Post a Comment