Monday, March 11, 2013

If You Asked Me To - Chapter 2

WALA sa sariling nilalantakan ni Rhyce ang isang galong ice cream upang pakalmahin ang nag-iinit niyang damdamin habang nakaupo siya sa wicker chair na naroroon sa isang sulok ng pinaka-pavilion ng resort nila at natatanaw ang malawak na karagatan ng Pasipiko. Mula nang masilayan niya ang magandang pangagatawan ng lalaking nasapak niya ay hindi na ito maalis sa isipan niya. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang guwapong mukha nito na animo’y nililok ng isang iskultor. Napagmasdan kasi niya ito ng mabuti habang hindi pa bumabalik ang malay nito. Nahinuha niya na may lahi itong banyaga dahil napaka-mestiso nito. Natural na tan ang kulay ng makinis na balat nito. May kakapalang kilay at mahahabang pilik-mata. Napakatangos din ng ilong nito. Napuna din niya na may cleft chin ang lalaki at may kanipisan ang mapupulang labi nito. Napagsawa din niya ang kanyang mga mata sa matipunong katawan ng lalaki lalo na sa mga bisig at balikat nito. Ang sarap siguro ng feeling na makulong ka sa mga bisig ng lalaking ‘yon!
            Ipinilig niya ang kanyang ulo upang iwaglit sa isipan niya ang hubad na imahe ng lalaki. Sinampal-sampal din niya ang magkabilang pisngi niya upang luminaw ang isipan niya. Futek! Nagulat pa siya ng biglang magsalita ang kuya Rhett niya sa likuran niya.
            “Ay, kabayo!”
            Napalatak naman ang kapatid niya. “Ano bang nangyayari sa’yo at kanina ka pa wala sa sarili mo?” Naupo ito sa harapan niya at inagaw ang ginagamit niyang kutsara upang kumain din ng ice cream. “Natulala ka na naman d’yan, Rhyce.”
            Napabuntong-hininga naman siya. “Don’t mind me, Kuya. Napagod lang ako pagbabike papunta dito.”
            Napataas naman ang kilay ng kapatid niya. “Isang galong ice cream agad ang katapat? Namumula rin ang pisngi mo.”
            “Nainitan lang ako.” Defensive niyang sagot. “Ano ka ba naman, Kuya Rhett, lahat na lang napapansin mo sa akin.”
            “Baka kako natulad ka na rin sa mga tauhan natin ditong mga kadalagahan.”         
            “Huh?”
            “Since they arrived here, kakaiba ang mga glow nila at ngiti. I asked one of them what happened.”
            “Ano’ng sagot nila?” Sabay agaw uli sa kutsarang hawak ng kapatid niya upang ipagpatuloy ang pagkain niya ng ice cream.
            “Ang guwapo daw nung bisita ni Jay.” Natatawang sabi ng kapatid niya na ikinasamid niya ng bonggang-bongga. Agad naman siyang pinainom ng tubig ng lalaki na nasa tumbler na laging bitbit nito. “Okay ka lang?” Nag-aalalang tanong nito.
            Sumenyas naman siya na ayos lamang siya habang inuubos ang laman ng tumbler. Nakahinga naman siya ng maluwag sabay sandal sa kinauupuan niya na tila hapong-hapo siya. Nang tingnan niya ang kapatid ay matamang nakatingin ito sa kanya. “What?”
            “What happened, Rhyce?” Seryosong tanong ng kuya niya. “You’re acting weird since you arrived here.”
            Umiwas siya ng tingin. “I’m fine, Kuya.”
            “If you’re fine, ba’t hindi ka makatingin sa akin ng diretso?”
            Inirapan niya ito bago tumingin ng diretso sa mga mata nito. “I’m fine.”
            “Rhyce…”
            “Kuya, naman eh!”
            Napailing na lamang ito. “Whatever it is, don’t hesitate to tell me.” Sabi nito sabay tayo mula sa kinauupan nito. “I have to go. Check ko lang ang buong resort.”
            “Nasaan ang mga bata?”
            “Nasa office ko.” Sabi nito habang naglalakad palayo sa kanya. Napabuntong-hininga na lamang siya at nagpasyang puntahan ang mga pamangkin niya sabay bitbit ng ice cream na kinakain niya.

NATANAWAN ni Phoenix si Rhyce habang nakikipaglaro ang babae sa dalawang bata na kasalukuyang nasa tabing-dagat ng hapong iyon. Nalaman niya ang pangalan ng babae nang tanungin niya si Jay habang kumakain sila ng tanghalian kanina. Kahit naaasar siya sa babae ay hindi niya maiwasang maging interasado dito na ikinatutol naman ng assistant niya. Sinabi pa ni Jay sa kanya na pag-interesan na niya ang lahat ng babae maliban kay Rhyce. He asked him why but he refused to answer. Napapailing na lamang siya kapag naaalala ang naging pag-uusap nila ng lalaki.
            Tsk, my assistant is definitely in-love with his childhood friend! Piping sabi niya sa sarili. Nakuntento muna siyang pagmasdan ito sa malayo habang nakaupo siya isang cottage na naandoon. Isinama siya ni Jay sa resort na iyon na pag-aari pala ng pamilya ni Rhyce. Naipakilala na rin siya ng assistant niya sa kapatid ng babae. Pansamantalang iniwan muna siya ni Jay upang umorder ng merienda nila.
Sa halip na sa pinaka-café ng resort niya napiling doon mag-merienda ay mas pinili niyang doon mag-stay sa outdoor cottages nang matanawan niya mula sa pavilion ang babae nang dumating sila resort. Doon siya pumuwesto sa pinakatagong cottage para mapagmasdan niyang mabuti si Rhyce.
She was wearing a white surfer shorts with striped navy blue bikini top. She will pass as cover model for Sports Illustrated Magazine because Rhyce has a great body. Not too skinny but not too fat. All her curves fell into the right places. Her long hair were loosely bun on top of her head revealing the smoothness of her neck and shoulder. Rhyce has medium-faired skin na bumagay naman dito. May katangkaran din itong taglay. Nang mapatingin siya sa pinaka-“bumpers” nito ay hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-iinit ng katawan. He felt that his cargo shorts tightened.
Shit, stop desiring her, Phoenix! Saway niya sa sarili. Ipinilig niya ang kanyang ulo upang maibsan ang nararamdaman niya. Nang mahimasmasan ay ipinagpatuloy niya ang pagmamasid dito ng lihim. Buti na lamang ay nakasuot siya ng sunglasses at hindi halatang doon siya nakatingin sa dalaga. Napansin din niya na exotic ang dating ng beauty nito na lalong ikinadagdag sa sex appeal ng babae. Napaka-refreshing ng ganda nito at natitiyak niyang hindi siya magsasawa kahit ilang oras siyang nakatitig kay Rhyce.
I think she will be more beautiful after I made love with her! Napapikit siya sa isiping iyon. Naramdaman niyang lalong nabuhay ang isang parte ng katawan niya na nasa pagitan ng mga hita niya. Double shit! Napatayo siya mula sa kinauupuan.
“Fuck…” He hissed. Walang anu-ano’y hinubad niya ang suot na T-shirt at nagmamadaling lumusong sa kailaliman ng dagat.

PAKIRAMDAM ni Rhyce ay biglang uminit ang paligid nang matanawan niyang umaahon mula sa dagat ang lalaking hindi na mawala sa isipan niya mula pa kanina. Tila ito isang diyos ng karagatan na umahon mula doon upang mambiktima ng babaeng mortal. At siya ang unang biktima nito. Wala sa sariling naipaypay ang isang kamay niya na para bang maiibsan nito ang init na nararamdaman niya.
            “O tukso, layuan mo ako!” Mahinang sambit niya.
            “What’s tukso, Tita Ninang?” Inosenteng tanong ng isa sa kambal na pamangkin niya. Narinig pala ng mga ito ang sinabi niya. Nang tingnan niya ang mga ito ay matamang nakatingin ito sa kanya at hinihintay ang paliwanag niya.
            “Eh…”
            “Rhyce! Kids!” Tawag sa kanya ng isang tinig at doon napabaling ang atensyon ng mga pamangkin niya.
            “Uncle Jay!” Chorus na sabi ng mga bata.
            Saved by the bell! Piping sambit niya na ikinahinga niya ng maluwag. Nang makalapit sa kanila ang lalaki ay agad niyang ginawaran ito ng ngiti. Sumaludo muna ito sa kanya bago pinaghahalikan at niyakap ang mga pamangkin niya.
            ‘Uncle Jay, where’s our pasalubong?” Tanong ni Ryker, ang isa sa kambal na pamangkin niya, kay Jay.
            “Oo nga!” Segunda naman ni Raine na may kasama pang pagtalon.
            “Ibinigay ko na sa daddy n’yo ang mga pasalubong ko sa inyo.” Nakangiting sagot naman ng lalaki sa mga ito. Bahagya pang nagulat sila ng lalaki nang biglang magtatalon ang dalawa sa tuwa at basta na lang sila iniwan matapos mapasamalatan ng mga ito si Jay.
            “Tsk, ang mga bata nga naman… pasalubong lang, masaya na.” Napapailing na sabi niya.
            Tiningnan naman siya ng kaibigan. “Ganyan rin naman tayo noong mga bata ah.”
            Nagkibit-balikat na  lamang siya. Akmang yayayain niya ang lalaki pabalik ng pavilion ng maantala iyon. Tila napako siya sa kinatatayuan nang mga sandaling iyon sapagkat sumulpot ng walang anu-ano ang lalaking “tukso” sa harapan nilang dalawa ni Jay. Matamang nakatingin ito sa kanya kaya napakapit siya sa braso ng kaibigan.
            “Boss!” Masayang bati dito ni Jay. “Kanina pa kita hinahanap. Bigla ka na lamang nawala dun sa cottage. Saan ka ba nagpunta?”
            Binalingan naman nito ang lalaki. “I just took a dip in the water. I felt hot all over, that’s why.” Paliwanag naman nito sa suwabeng tinig. Pero pakiramdam niya eh iba ang dating sa kanya ng sinasabi nito. Pakiramdam niya ay nag-iinit na rin siya at gusto na rin niyang lumusong sa dagat kasama ito.
            Boses pa lang nagkakaganyan ka na, Rhyce! Piping sabi niya sa isip. Ipinilig niya ang ulo.
            “Boss, tara na sa cottage. Ready na ang merienda natin.”
            Nakahinga siya ng maluwag dahil sa sinabing iyon ni Jay. Pero agad ding naglaho iyon ng magsalita uli ang lalaki. Nang tingnan niya ito ay sa kanya na uli ito nakatingin.
            “Hindi mo ba ako ipapakilala ng pormal sa kaibigan mo, Jay?”
            Napakamot naman ng ulo ang huli sabay tikhim bago nagsalita. “Ahmmm… boss, si Rhyce Estrella, kababata ko. Rhyce, si boss Phoenix Mondragon.”
            “Nice to meet you, Rhyce.” Sabi ng lalaki sa kanya sabay lahad ng kanang kamay nito sa kanya.
“Ni-nice to meet you too, Sir Phoenix.” Atubili namang tinanggap niya ang pakikipag-kamay nito sa kanya at nang magdaop ang mga palad niya ay tila may kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya.
Nang tingnan niya ito ay nakita pa niya ang bahagyang pagkakagulat nito habang nakatingin sa magkadaop nilang palad. Natitiyak niyang naramdaman nito ang naramdaman niya kani-kanina lang. Agad ding naglaho ang expression nito ng tumingin uli ito sa kanya. Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito at hindi niya nagugustuhan ang uri ng tingin ng lalaki sa kanya.
“Would you like to join us, Rhyce?” Tanong ni Phoenix sa kanya. Animo’y nanghi -hipnotismo ang boses nito.
“Yes…” Agad niyang sagot ngunit kasunod niyon ay nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto ang sinabi niya. Oh, my God! “I mean, no!” Shit, ano bang nangyayari sa akin?
She heard him and Jay chuckles. Napapikit siya at nang mahimasmasan ay agad siyang nagpaalam sa dalawang lalaki. “I have to go. May pinapagawa nga pala si Kuya Rhett sa akin.”
Tumalima na siya at halos bilisan ang paglalakad upang makalayo sa lugar na iyon lalo na kay Phoenix. Narinig pa niya ang pagtawag ni Jay sa kanya ngunit hindi niya nilingon ito at itinaas na lamang niya ang kanyang kamay bilang pamamaalam.
Beware of Phoenix Mondragon, Rhyce… he’s dangerous with a capital D!

KINAGABIHAN ay nagpasya si Rhyce na makipagtagpo sa mga kaibigan niya sa plaza sa bayan nila. Nang makarating siya doon ay marami-rami ding mga tao ang naroroon. Natanawan niya ang mga kaibigan niya sa isang parte ng park na binubuliglig ang pobreng magpi-fishball habang nakapalibot ang mga ito sa cart ng lalaki. Napailing na lamang at nagpasya na lapitan ang mga ito.
            “Tantanan na nga ninyo si Manong.”
            Lumingon ang mga tao sa dirkesyon niya at walang pasintabing dinaluhong siya ng mga ito. “Rhyce bruha!”
            “Hoy, ano ba!” Saway niya sa mga ito. “Para namang ilang taon n’yo akong hindi nakita.” Sabi niya sa mga ito nang makalayo siya.
            “Ang tagal mo kayang nawala!” Sabi ni Jez. “100 years, ‘te!”
            “Ang OA naman nito!” Napapailing na sabi niya pero nakangiti. “Pero na-miss ko kayo.” Sinsero niyang sabi. Lumapit na rin siya sa magpi-fishball at kumuha ng stick sabay tusok sa mga pagkaing na niluluto sa kawali. Nagsunuran rin ang mga kaibigan niya.
            “Ba’t ka ba nagtagal sa Maynila, ha?” Tanong naman ni Kat sa kanya. “Nakipag-date ka siguro kay Fafa Kevs!”
            “Tsk! Para kang si Kuya.” She rolled her eyes. “P’wede ba? Tantanan ninyo kami si Sir Kev. Si Zette ang ka-loveteam nun, hindi ako.”
            “Pero bagay kayong dalawa, ‘te!” Biro naman ni Jyda sa kanya na ikinasimangot naman niya. Nagtawanan naman ang mga ito.
            “Maiba tayo…” Singit ni Wilona. “Rhyce, naipasa mo ba ‘yung manuscript namin ni Kat sa Sweet Haven? Ano’ng feedback?”
            “Yup!” Sabi niya habang ngumunguya ng fishball. “Andoon na mga ‘yon sa apat na hukluban.”
            “Apat na hukluban?” Sabay-sabay na tanong na mga kaibigan niya.
            Hay, hindi nga pala alam ng mga ito ang tungkol sa apat na hukluban…
            “Hoy Rhyce!”
            “Ang apat na hukluban na tinutukoy ko ay yung apat na mga pioneer writers ng publishing company na pinapasukan. Sila ‘yung mga tumatayong editors, administrators etc. doon. Sila sina Jeanie, Koko, Shin and Selena.”
            “Eh bakit apat na hukluban ang mga ‘yon? Mga terror ba?” Tanong naman ni Kat.
            Umiling naman siya. “Hindi ah! Tawagan nilang apat ‘yun sa mga sarili nila. Pero they’re the best writers there at tumatayo ding kanang-kamay ng may-ari. Mababait din sila pero strikto when it comes to work. Cool ding mga kasama at baliw-baliwan ang peg nilang apat. There’s no dull moment with them.”
            “Aaahhh… okay!”
            Nagkibit-balikat naman siya at biglang napakunot-noo nang mapagmasdang mabuti ang mga hitsura ng mga kaibigan. Halos naka-make up ang mga ito at posturing-postura. “Anong meron at parang aattend ng party ang peg n’yong apat ngayon?”
            Napapitlag naman siya ng magtilian ang mga ito. Nakakuha sila ng atensyon mula sa mga taong naroroon. Sinaway naman agad niya ang mga ito. “Hoy, ano ba kayo? Magsitahimik nga kayo. Tsk!”
            “Dumating na si Jay!” Sabi ni Jez.
            Napataas-kilay naman siya kahit may kutob siyang hindi si Jay ang tinutukoy ng mga ito. “So?”
            “Ateng, may guwapong bisita si Kulog!” Kinikilig na sabi ni Kat. “Si Jyda mismo ang nakakita. Nagpunta pa nga daw sa resort n’yo kanina.”
            “Hindi mo ba siya na-meet, Rhyce?” Tanong naman sa kanya ni Jyda na pinagkibit-balikat lamang niya at binalingan ang pagkain ng fishball. “Isasama daw ni Jay dito ngayon.”
            Liar goes to hell, Rhyce!
            “Sigurado kayong guwapo nga ‘yun?” Balik-tanong niya sa mga kaibigan. “Baka naman nagkamali lang ng tingin itong si Jyda.”
            Mukhang napaisip naman si Wilona at binalingan si Jyda. “Oo nga, Jyda. Baka ma-disappoint lang kami.”
            “Guwapo nga with a capital G!” Giit ni Jyda. “Mukhang model siya lalo na’t naka-shades siya.”
            “Baka duling…” Sabi niya. Tsk, t’yak sasabunutan ako ng mga ito kapag nalamang nakilala ko na ang lalaking ‘yun. Makauwi na nga at baka maabutan pa ng mga ‘yun ako dito!
            Akmang magpapaalam na siya nang biglang nagtilian na naman ang mga kaibigan niya. Nang sundan niya ng direksyon ang tinitingnan ng mga ito ay nanlaki ang mga mata niya nang matanaw ang lalaking kanina pa nila pinag-uusapan. Bagong paligo ito at nakasuot lamang ng simpleng washed-out jeans and white V-neck tee pero ang lakas pa rin ng dating.
            Ang yummy!3 comments:

  1. wooow....!i'm so excited to finish this story...more power sau..godbless..:)

    ReplyDelete